مقاله اثر تنش خشکي و آسکوربات خارجي بر روي رنگيزه هاي فتوسنتزي، فلاونوئيدها، ترکيبهاي فنلي و ميزان پراکسيداسيون ليپيدي در گياه انيسون (.Pimpinella anisum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۵۶ تا ۴۶۹ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکي و آسکوربات خارجي بر روي رنگيزه هاي فتوسنتزي، فلاونوئيدها، ترکيبهاي فنلي و ميزان پراکسيداسيون ليپيدي در گياه انيسون (.Pimpinella anisum L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله تنش اکسيداتيو
مقاله آسکوربات خارجي
مقاله فلاونوئيدها
مقاله پراکسيداسيون ليپيدي
مقاله انيسون (.Pimpinella anisum L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي كاوان ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: ساطعي آرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استرس خشکي باعث تحريک ساخته شدن گونه هاي اکسيژن فعال در کلروپلاستهاي گياهي مي شود و گونه هاي اکسيژن فعال نيز سبب پراکسيداسيون ليپيدهاي غشايي و تخريب غشاي سلولي مي شود. انيسون(Pimpinella anisum L.)  يکي از گياهان دارويي بسيار معطر است که ارزش صادراتي فراواني دارد. در اين پژوهش، آسکوربات با هدف اهميت کنترل استرس اکسيداتيو در تحمل به کمبود آب، بکار گرفته شد و تغييرات محتواي رنگيزه اي برگها، ترکيبهاي فنلي کل و محتواي مالون دي آلدئيد بر روي گياه بررسي شد. طي يک مطالعه گلداني، تنش خشکي بر اساس نسبتهاي مختلفي از ظرفيت زراعي در سه سطح شاهد، متوسط و شديد (به ترتيب ۱۰۰، ۶۰ و ۲۵ درصد ظرفيت زراعي) و آسکوربات با يک غلظت  1.4mMبه صورت مه پاشي اعمال گرديد. با پيشرفت تنش، محتواي کلروفيل و نسبت کلروفيل a به کلروفيل b کم شد، در حالي که مقدار فلاونوئيد و آنتوسيانين افزايش يافت. همچنين در اثر دهيدراتاسيون، افزايش کاروتن و گزانتوفيل تنها در تنش متوسط گزارش شد. آسکوربات، ميزان کلروفيلها و کاروتنوئيدها را زياد نمود اما ميزان فلاونوئيد و آنتوسيانين را کاهش داد و تاثير چشمگيري در افزايش ترکيبهاي فنلي کل اندامها در تمام سطوح داشت. همچنين مقدار مالون دي آلدئيد در شرايط تنش متوسط نسبتا ثابت ماند ولي در شرايط تنش شديد به طور معني دار افزايش يافت که حضور آسکوربات منجر به کاهش موثر اين متابوليت شد. بنابر نتايج بدست آمده در اين پژوهش، آسکوربات خارجي توانست با مکانيسمهاي مختلفي توانايي گياه انيسون را در پاسخ به تنش خشکي افزايش داده و اثر محافظتي در برابر اکسيداسيون ليپيدها (که ناشي از خشکي مي باشد) داشته باشد.