مقاله اثر تنش خشکي و روش هاي آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو هيبريد ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر تنش خشکي و روش هاي آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو هيبريد ذرت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله تنش خشکي
مقاله روش هاي آبياري
مقاله بيوماس
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اجلي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: ميراخوري مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: نصري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي عملکرد و اجزاي عملکرد دو هيبريدذرت SC704 وSC647  تحت شرايط تنش خشکي و دو روش آبياري، آزمايشي به صورت فاکتوريل اسپيلت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه آزمايشي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج طي سال هاي ۱۳۸۴و ۱۳۸۵ انجام شد. در اين آزمايش اعمال تيمار تنش خشکي در سه سطح به صورت آبياري پس از ۴۰ درصد،۶۰ درصد، و ۷۵ درصد تخليه رطوبت قابل دسترس خاک و نيز روش آبياري به دو روش آبياري تمام رديف هاي کاشت و آبياري يک در ميان رديف هاي کاشت به عنوان فاکتور اصلي و دو هيبريد به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تنش خشکي بر عملکرد دانه و کليه اجزاي عملکرد اثر معني داري داشت و تنش شديد موجب ۳۷ درصد کاهش عملکرد گرديد. روش آبياري بر عملکرد دانه تاثير معني داري نداشت، ولي اثرات متقابل معني دار بود. به طوري که در آبياري کامل به شيوه آبياري تمام رديف هاي کاشت، هيبريدSC647  رقم مناسب تري بود. ولي در روش آبياري يک در ميان، هيبريد SC704 عملکرد بيشتري را توليد کرد. هم چنين در شرايط کم آبياري، هيبريد SC704 در روش آبياري تمام رديف هاي کاشت عملکرد بيشتري نسبت به هيبريد SC647 توليد نمود.