سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید مجیدیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر کامکارحقیقتی – دانشیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
نجف علی کریمیان – استاد گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی ، کود شیمیایی نیتروژنه و کود آلی در مراحل مختلف رشد بر خـصوصیات زراعـی ذرت هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ ، آزمایشی مزرعه ای در بهار و تابستان دو سال زراعی ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ در مرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه اجرا شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجـام شـد .عوامل مورد مطالعه شامل سه سطح آبیاری ( آبیاری معادل نیازآبی گیاه ( شاهد ) ، آبیاری معادل % ۷۵ نیاز آبی گیـاه و آبیـاری معادل %۵۰ نیاز آبی گیاه ) و مقادیر م ختلف کود شیمیایی نیتروژن ( صـفر، ۲۰۰ ، ۴۰۰ و ۶۰۰ کیلـوگرم در هکتـار کـود او ره ) ، سیستم تلفیقی ۱۰۰) کیلوگرم اوره + ۵ تن کود دامی، ۲۰۰ کیلوگرم اوره + ۱۰ تن کود دامی و ۳۰۰ کیلوگرم اوره + ۱۵ تن درهکتار کود دامی ) و سیستم ارگانیک ۵) تن کود دامی، ۱۰ تن کود دامی و ۱۵ تن در هکتـار کـود دامـی ) در نظـر گرفتـه شد . نتایج نشان دادند که در هر دو سال بی ش ترین عملکرد دانه از تیمارهای تلفیقی کودی به دست آمد و حداکثر عملکـرد دانه ذرت در آبیاری شاهد بود . نتایج این پژوهش نشان داد که کود دامی در تلفیق با کود شیمیایی میتواند به حاصل خیـزی خاک، بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و تولید محصول منجر شود، زیرا این سیـستم اکثـر نیازهـای غـذایی گیـاه را تأمین کرده و کارآیی جذب مواد غذایی توسط محصول را افزایش خواهد داد