سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان شهریاری – دانشجوی دکتری مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

اثر تنش خشکی بر جوانه زنی طول ریشه چه و طول ساقه چه دو گونه مرتعی Agropyron cristatum و Agropyron afghanicum مورد آزمایش قرار گرفت. تنش خشکی با استفاده از پلی اتیلن گلیکول (PEG) ایجاد شد. این مطالعه با آزمایش فاکتوریل و طرح پایه کاملاً تصادفی انجام گرفت. تیمارهای خشکی (۰، ۰/۳-، ۰/۶-، ۰/۹-، ½-) مگاپاسکال بودند. تعداد ۲۵ بذر از هر گیاه در هر تکرار درون پتری ها قرار گرفته و پتری ها به درون ژرمیناتور منتقل شد. نتایج نشان می دهد که حداکثر جوانه زنی در تیمار شاهد با میانگین ۹۸/۸ درصد مشاهده می شود. از طرفی با کاهش پتانسیل آب، جانه زنی به طور معنی داری کاهش می یابد. طول ریشه چه و ساقه چه هم به مانند جوانه زنی کاهش پیدا کرده، به این صورت که حداکثر طول ریشه چه در تیمار ۰/۶- مگاپاسکال و گونه Agropyron cristatun و حداکثر طول ساقه چه در تیمار شاهد Agropyron cristatun مشاهده می شود. در نتیجه دراثر خشکی درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه کاهش می یابد. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل آماری مشخص می گردد که گونه Agropyron cristatun در برابر تنش خشکی مقاومت بیشتری را نسبت به گونه Agropyron afghanicum از خود نشان می دهد.