سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهنام بهتری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تبریز,
عادل دباغ محمدی نسب – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سعید زهتاب سلماسی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

برای بررسی اثرات محدودیت آبی برروی بخشها ی رویشی و ویژگی ها ی مورفولو ژیک دو رقم سویا در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، آزمایشی با طرح اسپیلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ١٣٨٣ انجام شد . کرتهای اصلی به چهار تیمار آبیاری پس از ۳±۶۰ ، ۳±۸۰، ۱۰۰±۳ و ۳±۱۲۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (تیمار های I1 تا I4) و کرتهای فرعی به دو رقم سویا (هاک و زان ) اختصاص یافت . نتایج نشان میدهد که میانگین های تعداد شاخه های فرعی، ارتفاع گیاه، عملکرد بیولوژیک برای سطح آبیاری I1 تقریبا برتر از کلیه سطوح آبیاری دیگر بود. تمامی صفات مذکور با افزایش تنش آبی کاهش یافتند . هر چند که بالاترین مقدار شاخص برداشت نیز در تیمار آبیاری I1 بدست آمد، اما این برتری در مقایسه با سایر سطوح آبیاری از نظر آماری معنی دار نبود.