سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم ژرفا – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
وحید رضا صفاری –

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل ارقام مختلف ذرت به تنش خشکی از لحاظ سرعت رشد ریشه ها و طول آنها در مراحل ابتدایی رشد، آزمایشی در محل گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان بر روی گیاهچه های ۷ رقم ذرت دانه ای شامل : سینگل کراس ۴۰۴ ، سینگل کراس ۷۰۴ ، BC666 ، تری وی کراس ۶۴۷ ، دابل کراس ۳۷۰ ، جتا و کردونا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی انجام شد. آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده با چهار تکرار بود که شرایط بدون تنش و تنش خشکی در کرت های اصلی و ارقام ذرت در کرت های فرعی قرار گرفتند. تنش خشکی به وسیله محلول PEG6000 با پتانسیل اسمزی صفر و خشکی ۴- بار (شرایط تنش خشکی) اعمال شد. گیاهچه ها بر روی قطعات یونولیتی ۴×۴ سانتیمتر در محیط آبکشت روی محلول قرار گرفته و رشد ریشه ها به صورت روزانه به وسیله خط کش اندازه گیری شد . سرعت رشد ریشه ها به عنوان شیب رابطه خطی بین زمان (روز) و طول ریشه (سانتیمتر) بیان شد . تجزیه داده ها نشان داد که ارقام دابل کراس ۳۷۰ با سرعت رشد ۰/۶۵ سانتیمتر بر روز و جتا با سرعت ۰/۵۰ سانتیمتر بر روز بیشترین سرعت رشد را در مقایسه با دیگر ارقام داشتند . در حالیکه رقم تری وی کراس ۶۴۷ با سرعت رشد ۰/۳۶ سانتیمتر بر روز دارای کمترین سرعت رشد بود . همچنین اختلاف بین ارقام از لحاظ میانگین طول ریشه ها در پایان دوره بسیار معنی دار بود . بیشترین طول ریشه در ارقام جتا (۱۵/۶۲ سانتیمتر ) و دابل کراس ۳۷۰ (۱۵/۵۸ سانتیمتر) و کمترین آن در رقم تری وی کراس ۶۴۷ (۱۰/۴۴ سانتیمتر) مشاهده شد. به نظر می رسد که ممکن است از لحاظ سرعت رشد و در نتیجه طول نهایی آن پس از یک دوره زمانی تنوع ژنتیکی بین ارقام ذرت وجود داشته باشد . مفید بودن این خصوصیات در استقرار اولیه گیاهچه ها مخصوصاً در شرایطی که خاک رطوبت سطحی خود را زود از دست می دهد می تواند موضوع آزمایشات بعدی باشد.