سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا باقری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدجواد شکوری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر واملش

چکیده:

در این آزمایش ارتباط بین برخی از صفات فیزیولوژیک با عملکرد به منظور تسهیل در انتخاب ارقام متحمل مورد بررسی قرار گرفته است . جو رقم کارون در ایستگاه تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید به مدت دو سال تحت تیمارهای مختلف خشکی قرار گرفت. چهار تیمار شاهد و آبیاری در ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد ظرفیت مزرعه به کار برده شدند. تیمارهای آزمایش بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اعمال شدند . عوامل مورد اندازه‌گیری عبارت بودند از عملکرد، اجزاء عملکرد، میزان فتوسنتز برگ پرچم و شاخص‌های غلبه بر تنش. نتایج نشان داد که تعداد دانه و سنبله در گیاه کاهش معنی‌دار در شرایط تنش داشتند و وزن دانه حاسسیت کمتری داشت. عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک نیز در شرایط تنش کاهش نشان دادند. تفاوت مقدار عملکرد بیولوژیک به کاهش تعداد پنجه و سنبله در گیاه و کاهش سطح برگ و ارتفاع مرتبط بود. کاهش عملکرد دانه به کاهش تعداد سنبله در گیاه و تعداد دانه در سنبله ربط داده شد. تنش، مقدار تولیدات فتوسنتزی را کاهش داد . تنش اثر کاهنده روی رشد و عوامل موثر در عملکرد داشت . همه شاخص‌های غلبه بر تنش در این آزمایش کاهش نشان دادند. درکل ارتباط میزان فتوسنتز با عملکرد بیشتر از شاخص‌های غلبه بر تنش بود