سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه باغخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فرحبخش – استادیارگروه زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه ، اجزا عملکرد و شاخص های مقاومت به خشکی سه رقم گلرنگ بهاره در سال زراعی ۸۵-۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان آزمایشی به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. تیمار آبیاری به صورت تنش خشکی بعد از مرحله ساقه رفتن ، تنش خشکی بعد از مرحله غنچه دهی ، تنش خشکی بعد از مرحله گلدهی و عدم تنش خشکی یعنی آبیاری کامل در تمام مراحل نمو گیاه بود وبرای ایجاد تنش خشکی آبیاری متوقف گرد ید . ارقام مورد آزمایش شامل رقم محلی اصفهان ، رقم IL و رقم LSP بودند. نتایج حاصله نشان دادارقام مورد نظر از نظر عملکرد بیولو ژیک ، عملکرد دانه، اجزا عملکرد به طور معنی داری از یکدیگر متمایز بودند. به گونه ای که رقم محلی اصفهان بیشترین عملکرد ، تعداد غوزه در واحد سطح و تعداد دانه در غوزه را دارد و رقم اصلاحی IL بیشترین وزن هزار دانه را دارد. از طرف دیگر نتایج حاصله نشان داد با وجود آنکه اثر تیمار آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد به جز وزن هزار دانه در سطح احتمال ٥%معنی دا بود ، در شرایط مزرعه ای تنش بعد از مرحله گلد هی کاهش معنی داری بر میزان عملکرد دانه در بر نداشت . در نتیجه بررسی شاخص های مقاومت به خشکی ، شاخص های میانگین بهره وری MP و میانگین هندسی بهره وری GMP بعنوان بهترین شاخص های مقاومت به خشکی در جهت شناسایی و انتخاب ارقام با عملکرد بالا تحت هر دو شرایط تنش و شر ایط مطلوب معرفی می گردند. براین اساس رقم محلی اصفهان بیشترین مقادیر مربوطه را دارا می باشد.