سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طیبه عابدی – بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی – دانشگاه شیراز
حسن پاک نیت – بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی – دانشگاه شیراز

چکیده:

عملکرد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و الگوی باندی ایزوزایم های این آنزیم ها در ۵ رقم کلزای بهاره تحت شرایط تنش خشکی در شرایط گلخانه مورد بررسی قرار گرفت . بررسی عملکرد تک بوته و اجزای عملکرد نشان داد که ، عملکرد تک بوته با افزایش سطح تنش به علت کاهش معنی دار اجزای عملکرد کاهش یافت . ارقام زودرس «هایولا ۴۰۱» و «هایولا ۳۰۸» با بالاترین عملکرد در شرایط مطلوب و تنش آبی به عنوان ارقام مناسب جهت کشت در شرایط تنش آبی پیشنهاد می گردند. میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و پراکسیداز (POD) با افزایش سطح تنش آبی افزایش و فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) کاهش یافت. رقم «Option500» با بالاترین میزان فعالیت آنزیمی در شرایط مطلوب و تنش آبی به عنوان رقم متحمل و رقم «هایولا ۳۰۸» با کمترین میزان فعالیت آنزیمی ، به عنوان رقم حساس به خشکی معرفی می گردند. بررسی الگوی باندی ایزوزایم های آنزیم های آنتی اکسیدانت نشان داد که ظهور باندهای جدید ایزوزایمی مرتبط با افزایش فعالیت این آنزیم ها در سطوح تنش آبی را م ی توان به عنوان نشانگرهای بیوشیمیایی پاسخ ارقام مختلف به تنش خشکی در نظر گرفت.