سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علی طباطبائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد
سید هاشم منتظری – کارشناس ارشد زراعت
امین آناقلی – عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
عباس زارعیان – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات ثبت، کنترل و گواهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد ارقام پائیزه گلرنگ ، آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد . دور آبیاری به ع نوان فاکتور اصلی در سه سطح به ترتیب ۷، ۱۴ و ۲۱ روز اعمال شد وفاکتور فرعی ارقام پائیزه گلرنگ سینا، گلدشت، پدیده و محلی اصفهان در چهار سطح بود. مقدار آب آبیاری ثابت و به میزان ۳۰۰۰ لیتر در هر کرت بود که برای اندازه گیری از کنتور استفاده گردید . نتایج آزمایش حاکی از اختلاف معنی دار عملکرد دانه در تیمارهای مختلف آبیاری بود . از میان اجزای عملکرد دانه ، وزن هزار دانه در تیمار ۷ روز بیشترین مقدار راداشت و تیمارهای ۱۴ روز و ۲۱ روز در گروه بعدی قرار گرفتند. نتیجه کلی این آزمایش نشان داد که با اعمال آبیاری با دور ۷ روز ارقام محلی اصفهان و پدیده بیشترین عملکرد دانه را دارند و برای شرایط آب و هوایی میبد و مشابه، مناسبتر می باشند.