سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود رفیعی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
منوچهر کلهر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
فاطمه پرویزی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
غلامرضا رباطی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی از طریق رژیم ها ی مختلف آبیاری بر عمل کرد و اجزای عمل کرد ارقام ذرت دانه ای آزمایشی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات با چهار تکرار به اجرا درآمد . آبیاری بر اساس ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A به عنوان سطوح عامل اصلی و چهار رقم ۵۰۰، ۶۴۷، ۷۰۰ و ۷۰۴ سطوح عامل فرعی منظور شدند . آبیاری با استفاده از پمپ آب (کفکش) با دبی خروجی مشخص انجام گردید . نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری میان سطوح مختلف تنش خشکیو ارقام از نظر صفات مورد بررسی وجود دارد، بطوریکه با افزایش تنش خشکی عمل کرد، اجزای عمل کرد، عمق دانه و طول بلال کاهش یافت . همبستگی مثبت معنی داری (**۰/۸۵=r) میان عمل کرد دانه و طول دوره رسیدگی بدست آمد ، که نشان دهنده کافی بودن فصل رشد بر تکمیل رشد ارقام دیر رس در منطقه می باشد.