سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد
پرویز احسان زاده – استادیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این تحقیق با هدف مطالعه اثر شرایط مختلف رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد در سال زراعی ۱۳۸۶ با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد اجرا شد . تیمارهای آبیاری بر اساس میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A شامل سه سطح آبیاری پس از ۷۵، ۱۱۰ و ۱۴۵ میلی متر (به ترتیب شاهد ، تنش متوسط و تنش شدید ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار ژنوتیپ کنجد (اولتان، ورامین، یکتا و ناز تک شاخه ) به عنوان فاکتور فرعی بود . عملکرد دانه و برخی اجزای عملکرد شامل تعداد کپسو ل در بوته و تعداد دانه در کپسول به طور معنی داری تحت تاثیر تنش خشکی کاهش یافتند . در مجموع نتایح نشان داد تحت شرایط تنش خشکی عملکرد دانه کنجد متاثر از اجزایی نظیر تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول کاهش می یابد.