سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی احمدی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
نعمت رجبی دلاویز – دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
نیراعظم خوش خلق سیما – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
سالار منجم – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق اثر تنش خشکی در دو مرحله رویشی و دانه بندی روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه مورد مطالعه قرار گرفت . آزمایش در پاییز ۱۳۷۹ در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل ۳ رژیم رطوبتی : تنش در مرحله رویشی، تنش در مرحله پر شدن دانه و عدم تنش رطوبتی (تیمار شاهد ) و فاکتور فرعی عبارت از ۴ رقم کلزای دو صفر پاییزه بود . علی رغم کاهش معنی دار عملکرد ماده خشک (۲۰/۳۵ درصد) و تعداد دانه در غلاف (۷/۰۶ درصد ) در تیمار تنش رویشی، کاهش معنی داری در عملکرد دانه و سایر اجزا عملکرد مشاهده نشد. ارقام Orient و SLM-046 از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اختلاف معنی داری نسبت به دو رقم دیگر نشان دادند . اما تنش در مرحله پر شدن دانه باعث کاهش معنی دار در تمام صفات به استثنای درصد روغن گردید. در این رژیم رطوبتی بیشترین (۵۹/۵۳ درصد) و کمترین (۳۰/۶ درصد) کاهش عملکرد دانه به ترتیب در ارقام SLM-046 و Okapi مشاهده گردید.