سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فضل اله صفی خانی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
حسین حیدری شریف آباد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سید عطاء ا… سیادت – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران و مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی رامین
ابراهیم شریفی عاشورآبادی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر ویژگیهای موفولوژیک و فیزیولوژیک جمعیتهای مختلف گیاه د ارویی بادرشبو (DRACOCEPHALUM ) MOLDAVICA L ، این تحقیق در سالهای ۸۴-۱۳۸۳ در شرایط گلخانه در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع انجام گرفت. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی و با ۴ تکرار اجرا گردید . فاکتور اصلی شامل بذرهای سه جمعیت گیاه باد رشبو جمع آوری شده از استانهای تهران، اصفهان و فارس بودند . فاکتور فرعی را سه سطح تنش رطوبتی ۱۰۰ ، ۶۰ و ۴۰ درصد ظرفیت زراعی تشکیل دادند . نتایج نشان دادند که اثر جمعیتهای مختلف گیاه بر صفات مورد بررسی موثر نبودند . نتایج سال اول نشان داد که تاثیر تنش خشکی بر عرض برگ، ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد ساقه فرعی ، بزرگترین میانگره ، عملکرد ریشه و سرشاخه گلدار (۰/۰۵>P)، عملکرد بیولوژیک ، برگ، ساقه و دانه (۰/۰۱>P) معنی دار بود . نتایج سال دوم نشان داد که تاثیر تنش خشکی بر طول و عرض برگ ، ارتفاع گیاه ، تعداد ساقه فرعی ، بزرگترین میانگره ، قطر ریشه و وزن هزار دانه (۰/۰۵>P) ، سطح برگ ، سرشاخه گلدار، عملکرد بیولوژیک ، عملکرد برگ ، عملکرد ساقه و دانه (۰/۰۱>P) معنی دار گردید . مقایسه میانگین تیمارهای تنش خشکی در سال اول نشان داد که بیشترین قطر ساقه (۰/۹۳۸۳MM) و عملکرد ریشه (۳۱۱/۱G/M^2) را تیمار FC ا ۴۰% داشت . بیشترین سرشاخه گلدار (۳۸۵۹KG/HA) را تیمار FC ا ۶۰% داشت. بالاترین عملکرد بیولوژیک (۴۵۳۶KG/HA) ، عملکرد ساقه (۲۳۲۲KG/HA) ، عملکرد برگ (۹۶۱/۶KG/HA)، عملکرد دانه (۹۴۰KG/HA) ، ارتفاع گیاه (۵۲/۲۵CM)، عرض برگ (۳/۰۴۲CM)، تعداد ساقه فرعی (۱۹/۲۵N/P) و بزرگترین میانگره (۲/۸۸۸CM) را تیمار بدون تنش (FC 100%) داشت . مقایسه میانگین های سال دوم نشان داد که تیمار FC ا ۴۰ % بزرگترین قطر ریشه (۰/۹۶۴۲MM) را داشت . تیمار FC ا ۱۰۰% بیشترین طول برگ (۴/۴۱۷CM)، عرض برگ (۳/۰۹۲CM)، ارتفاع گیاه (۴۲/۳۳CM)، تعداد ساقه فرعی (۱۷/۸۳N/P) ، بزرگترین میانگره (۳/۲۹۸CM)، سطح برگ (۱۶۵۵CM^2)، سرشاخه گلدار (۴۲۳۹KG/HA)، عملکرد بیولوژیک (۳۴۸۳KG/HA)، عملکرد ساقه (۱۷۰۱KG/HA)، عملکرد برگ (۷۱۱/۴KG/HA)، وزن هزار دانه (۱/۹۱۷G) را نسبت به سایر تیمارها داشت. تیمار FC ا ۶۰% بیشترین عملکرد دانه (۷۷۰/۸KG/HA) را داشت.. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تنش خشکی بر عملکرد اسانس ، میزان کربوهیدراتهای محلول ، میزان کلروفیل A، B و کل در دو سال معنی دار بود . همچنین اثر تنش بر میزان پرولین در سال دوم معنی دار شد.