سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ناصر لطیفی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عباس ابهری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

میزان کلروفیل در بسیاری از گیاهان متا ثر از خشکی می باشد . و می تواند به عنوان یکی از شاخص های مقاومت به خشکی مورد توجه قرار گیرد . به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر میزان کلروفیل در گیاه آفتابگردان آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه علو م کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد . تیمارها شامل چهار میزان رطوبت خا ک: ١- رطوبت خا ک در حد ظرفیت زراعی (FC) به عنوان شاهد ٢ – رطوبت در حد % ٧٥ طر فیت زراعی ٣ – رطوبت در حد % ٥٠ ظرفیت زراعی ٤ – رطو بت در حد ٢٥ ظرفیت زراعی بود . تیمارها از یک ماه پس از سبز شدن اعمال % گردیدند. فاکتورهای مورد اندازه گیری شا مل میزا ن کلرو فیل کل، میزان کلروفیل a، میزان کلروفیل b و نسبت کلروفیل a به کلروفیل b بود، که در دو مرح له نمونه برداری شامل مرحله ظهور جوانه گل (دکمه ای) و گلدهی کامل انجام گرفت نتایج نشان داد که در هردو نمونه برداری بین میزان کلروفیل کل، میزان کلروفیل a و میزان کلروفیل b اختلاف معنی دار وجود داشت و خشکی باعث کاهش مقادیر آ نها گردید. ولی از نظر نسبت کلروفیل a به کلروفیل b اختلاف معنی داری مشا هده نشد.