سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف سهرابی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
غلامرضا حیدری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
خسرو محمدی – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور مطالعه اثر تنش خشکی روی کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت چند رقم چغندرقند، آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب اجرا شد این تحقیق در قالب طرح آماری فاکتوریل اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۲ سطح آبیاری (I₁: ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه و I₁: ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه)، ۴ رقم (رسول، شیرین ، دورتی و BR₁) و ۶ مرحله برداشت (۱۷۱،۱۵۵،۱۳۹،۱۲۳،۱۰۷،۹۱ روز پس از سبز شدن) در۳ تکرار و طی دو سال زراعی ( ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ ) انجام گرفت. فاکتورهای آبیاری و رقم بصورت فاکتوریل در کرت های اصلی و مراحل برداشت به عنوان کرت های فرعی منظور شدند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از : شاخص سطح برگ، عملکرد قند، کارآیی مصرف آب. در بین دو سطح آبیاری، بیشترین عملکرد شکر به ترتیب به سطوح آبیاری ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه(آبیاری کامل) و ۷۰ درصد نیاز آبی گیاه تعلق داشت. در هر دو سال کارآیی مصرف آب در آبیاری کامل پایین تر از سایر سطوح آبیاری بود و با افزایش شدت تنش خشکی بر میزان کارآیی مصرف آب افزوده شد.