سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
نویدالله عمادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
شاهرخ جهانبین – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
حمیدرضا بلوچی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج

چکیده:
بهمنظور بررسی اثرتنش خشکی وتراکم بوته برعملکردوخصوصیات فیزیولوژیک لوبیا چیتی دررقم C.O.S.16 ازمایش مزرعه ای درسال ۱۳۸۹ دردانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج بصورت کرت های خرد شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار اجرا گردید عوامل ازمایش شامل ابیاری معمولی تنش خشکی درمرحله رویشی و زایشی پس از۹۰میلیمتر تبخیر آب ازسطح تشتک تبخیر کلاس A بعنوان عامل اصلی و چهارسطح تراکم ۱۵و۲۵و۳۵و۴۵ بوتهدرمترمربع عامل فرعی بودند نتایج ازمایش نشان داد که برهم کنش تنش خشکی و تراکم بوته برصفات وزن صددانه ارتفاع بوته تعدادشاخه های فرعی شاخص برداشت عملکردزیست توده و دانه معنی دار بود تیمار ابیاری معمولی درتراکم ۳۵بوته درمترمربع بیشترین عملکردزیست توده و دانه را به ترتیب برابر ۱۱۲۳۵ کیلوگرم ماده خشک و ۳۳۶۸ کیلوگرم دانه لوبیا درهکتار نشان داد که باتیمار ۴۵ بوته درمترمربع تفاوت معنی داری نداشتند تراکم ۳۵و۱۵بوته درمترمربع به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرددانه را درشرایط تنش خشکی درمرحله رشدرویشی و زایشی به خود اختصاص دادند درکل تراکم ۳۵بوته درمترمربع درشرایط بدون تنش و۲۵بوته درمترمربع درکلیه سطوح تنش بیشترین عملکردرانشان داد