سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید مجیدیان – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
نجفعلی کریمیان – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علی اکبر کامکار حقیقی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش رطوبت، کود شیمیایی نیترو ژنه و کود آلی در نظام های مختلف کشاورزی در مراحل مختلف رشد بر خصوصیات فیزیولوژیک، ویژگی ها ی ظاهری، کیفیت و میزان کلروفیل ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ٧٠٤ (دیررس، تک بلال و دندان اسبی )، آزمایشی مزرعه ای در بهار و تابستان سال ١٣٨٤ در مرکز تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه اجرا شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد . عوامل مورد مطالعه شامل مقادیر مختلف کود شیمیایی نیترو ژن (صفر، ۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره )، سیستم تلفیقی ( ١٠٠ کیلوگرم اوره + ٥ تن کود دامی، ٢٠٠ کیلوگرم اوره + ١٠ تن کود دامی و ٣٠٠ کیلوگرم اوره + ١٥ تن درهکتار کود د امی) و سیستم ارگانیک ( ٥ تن کود دامی، ١٠ تن کود دامی و ١٥ تن در هکتار کود دامی ) و سه سطح آبیاری (آبیاری معادل نیازآبی گیاه (شاهد)، آبیاری معادل ٧٥ % نیا ز آبی گیاه و آبیاری معادل ٥٠ % نیاز آبی گیاه ) درنظرگرفته شد . با کاربرد توأم کودهای شیمیایی و دامی علاوه بر کا هش میزان مصرف کودهای شیمیایی و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک، عملکرد دانه و کیفیت دانهبهتری حاصل می شود که در راستای کشاورزی پایدار می باشد. با افزایش نیترو ژن افزایش معنی داری در شاخص کلروفیل برگ گیاه دیده شد و بهترین تیمار های کودی سیستم های تلفیقی بود ند و حداکثر کلروفیل در آبیاری شاهد بود . حداکثر شاخص سطح برگ در آبیاری شاهد بود . کود نیترو ژن هم تاثیر معنی داری بر شاخص سطح برگ داشت . بیشترین میزان روغن در آبیاری معادل ٧٥ % نیاز آبی گیاه به دست آمد و کمترین میزان روغن در آبیاری معادل ٥٠ % نیاز آبی گیاه به دست آمد و حداکثر روغن در تیمار ٣٠٠ کیلوگرم اوره + ١٥ تن کوددامی در هکتار به دست آمد . هم چنین بیشترین میزان پروتئین در آبیاری معادل ٥٠ % نیاز آبی گیاه به دست آمد و حداکثر پروتئین در تیمار ٦٠٠ کیلوگرم کود نیتروژن به دست آمد.