مقاله اثر تنش رطوبتي در مراحل مختلف رشد بر عملكرد گياه لوبيا چشم بلبلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر تنش رطوبتي در مراحل مختلف رشد بر عملكرد گياه لوبيا چشم بلبلي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبيا چشم بلبلي
مقاله مراحل رشد لوبيا
مقاله تنش رطوبتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كامگارحقيقي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تنش رطوبتي در مراحل مختلف رشد لوبيا چشم بلبلي تحقيقي در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با پنج تيمار در چهار تكرار با روش آبياري جويچه اي انجام شد. تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از ۱- تيمار شاهد( بدون قطع آبياري) ۲- قطع آبياري در مرحله سبزينه اي ۳- قطع آبياري در مرحله گلدهي ۴- قطع آبياري در مرحله غلاف دهي ۵- قطع آبياري در مرحله پرشدن غلاف. مقدار تبخير و تعرق بوسيله روش بيلان آبي بر اساس اندازه گيري رطوبت خاک با استفاده از نوترون متر در طول دوره رشد اندازه گيري شد. مقدار آب مورد نياز هرکرت باتوجه به اختلاف در صد رطوبت خاک و ظرفيت زراعي خاک به هر کرت داده شد. عملکرد دانه در تيمار شاهد (بدون قطع آبياري) و تيمار قطع آب در مرحله سبزينه اي بترتيب ۲۳۸۴ و ۲۱۷۰ کيلوگرم در هکتار بوده که با هم اختلاف معني داري ندارند و مقدار آب مصرفي در آنها به ترتيب ۹۴۶ و ۸۲۸ ميلي متر بوده است، ولي اين دو تيمار با تيمارهاي قطع آب در مرحله گلدهي، غلاف دهي و پر شدن غلاف، که عملکرد آنها به ترتيب ۱۷۸۲، ۱۷۶۰ و ۱۷۰۰ کيلوگرم در هکتار است اختلاف معني داري در سطح پنج درصد دارند و مقدار آب مصرفي در آنها به ترتيب ۸۲۰، ۷۹۸ و ۷۸۹ ميلي متر بوده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که قطع آب به مدت دو هفته در مرحله سبزينه اي براي گياه قابل تحمل بوده است ولي قطع آب به مدت دو هفته در مراحل گلدهي يا غلاف دهي و يا پرشدن غلاف سبب کاهش عملکرد دانه، تعداد بذر در يک غلاف و وزن هزار دانه شده است. روابطي بين عملكرد دانه با حجم آب آبياري و عملکرد دانه با تبخير و تعرق بدست آمد.