سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سودابه گلستانی کرمانی – دانش آموخته مقطع دکتری، عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا نوری امامزاده ئی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد
محمد شایان نژاد – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
با توجه به کمبود منابع آبی، رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی تنها با استفاده از روشهایی که موجب افزایش بازده آبیاری و میزان محصول تولیدی میشود، امکان پذیر است. بدین منظور تحقیقی پیرامون بهبود راندمان مصرف آب سیب زمینی رقم آگریا تحت اعمال روشهای کمآبیاری در مزرعه و گلخانه انجام شد. تیمارهای اعمال شده شامل آبیاری کامل و کمآبیاری در سه سطح پتانسیل ماتریک خاک -۶۰و-۸۰و-۱۲۰ کیلوپاسکال بود که در قالب دو روش کمآبیاری موضعی ریشه و کمآبیاری منظم بعد از مرحله غدهزایی سیب زمینی اعمال شد و مقادیر اندازهگیری شده با استفاده از نرم افزارSAS V.9 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین راندمان مصرف آب در مزرعه در تیمارPRD120 دیده شد که نسبت به نمونه تحت آبیاری کامل۱۴/۳۱ درصد افزایش داشت و باعث صرفهجویی۲۲/۴۵ درصدی در حجم آب مصرفی در مزرعه شد. درگلخانه بیشترین راندمان مصرف آب در تیمار آبیاری کامل دیده شد، در حالیکه اعمال روش کمآبیاری موضعی ریشه در شرایط کنترل شده نیز باعث کاهش کمتر راندمان نسبت به کمآبیاری منظم شد