سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علی طباطبایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
امین آناقلی – عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
غلامحسن رنجبر – عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

چکیده:

به منظور بررسی اثرات رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم ارزن آزمایش مزرعه ای در تابستان سال ۱۳۸۴ ، در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد اجرا گردید . این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل آبیاری در سه سطح با ضرایب ۰/۴، ۰/۶ و ۰/۸ بر اساس مقدار تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و رقم در دو سطح شامل ارزن معمولی رقم KCM3 و ارزن دم روباهی رقم KFM9 بود. هر واحد آزمایشی دارای چهار خط کاشت به طول پنج متر و فاصله خطوط پنجاه سانتی متر در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان دادندکه کلیه صفات مورد بررسی تحت تأثیر تنش کم آبی قرارگرفته اند . با اعمال تنش رطوبتی از ارتفاع نهایی گیاه و تعداد برگ کاسته شد . تیمار تنش آبی کم (ضریب ۰/۸ ) از نظر کلیه صفات کمی نسبت به تیمارهای تحت تنش دارای برتری بود . رژیم آبیاری تنش آبی کم (ضریب ۰/۸ ) دارای عملکرد دانه ۲۸۳۸ کیلوگرم در هکتار بود که در اثر تنش رطوبتی عملکرد دانه در رژیم های آبیاری با ضرایب ۰/۶ و ۰/۴ به ترتیب ۴۳۰ و ۳۴۸ کیلوگرم در هکتار کاهش نشان داد. با افزایش تنش رطوبتی عملکرد کاه نیز کاهش یافت. راندمان مصرف آب برای عملکرد بیولوژیکی عملکرد دانه و عملکرد کاه در رژیم آبیاری با تنش آبی کم (ضریب ۰/۸) و ارزن معمولی رقم KCM3 به ترتیب ۲/۲۸ و ۰/۷۵ و ۱/۳۳ کیلوگرم بر متر مکعب بود و با اعمال تنش رطوبتی افزایش پیدا کرد. بین دو رقم برای صفات عملکرد کاه و راندمان مصرف آب برای عملکرد دانه اختلاف معنی داری مشاهده شد.