مقاله اثر تنش شوري بر عملکرد دانه و صفات گياهي لاين هاي نوترکيب خالص گندم نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۹۱ تا ۳۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر تنش شوري بر عملکرد دانه و صفات گياهي لاين هاي نوترکيب خالص گندم نان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله گندم نان
مقاله لاين هاي نوترکيب خالص
مقاله عملکرد دانه و هدايت الکتريکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نرجسي وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: زالي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مردي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تنش شوري بر عملکرد دانه و برخي صفات مورفوفيزيولوژيک، ۲۷۸ لاين نوترکيب خالص (RIL F8) گندم نان، حاصل از تلاقي والدين بين Attila/Kauz حساس به شوري و Karchia متحمل به شوري به همراه والدين در قالب طرح آلفا لاتيس با ۲ تکرار در دو مکان (شاهد و تنش)، مورد ارزيابي قرار گرفتند. آزمايش در سال زراعي  1386 -1387در دشت افضل در شمال غربي شهرستان اردکان در استان يزد انجام گرفت. آزمايش شاهد، در منطقه اي با هدايت الکتريکي آب و خاک در حدود ۲ دسي زيمنس بر متر و آزمايش تنش شوري در منطقه اي با هدايت الکتريکي آب ۱۱ -۱۷ و خاک ۱۰ -۱۲ دسي زيمنس بر متر اجرا شد. اطلاعات مربوط به ۱۲ صفت گياهي يادداشت برداري و مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که لاين ها از نظر کليه صفات مورد ارزيابي اختلاف معني داري داشتند که نشان دهنده تنوع ژنتيکي بين لاين ها بود. اثر متقابل لاين×مکان نيز براي اکثر صفات معني دار بود و مشخص شد که واکنش لاين هاي مورد ارزيابي در برابر تنش شوري متفاوت و ميزان کاهش در صفات مذکور معني دار بود. کاهش ميانگين تمام صفات مورد بررسي در آزمايش تنش در مقايسه با شاهد نشان داد که تنش شوري کليه صفات رويشي و زايشي (خصوصا زايشي) گندم نان را تحت تاثير قرار داد. عملکرد دانه در آزمايش شاهد دو برابر عملکرد دانه در آزمايش تنش و وزن زيست توده در آزمايش شاهد سه برابر وزن زيست توده در آزمايش تنش بود. با توجه به کاهش ميانگين تعداد روز تا ظهور سنبله و تعداد روز تا رسيدگي فيزيولوژيک، به نظر مي رسد که شوري ورود به مرحله زايشي و اتمام دوره رشد گندم نان را تسريع نمود. محاسبه ضرايب همبستگي صفات در آزمايش شاهد و تنش شوري نشان داد که وزن زيست توده و شاخص برداشت همبستگي مثبت و معني داري را با عملکرد دانه داشتند.