مقاله اثر تنش شوري بر عملکرد و برخي صفات زراعي و فيزيولوژيک دو هيبريد ذرت در منطقه کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر تنش شوري بر عملکرد و برخي صفات زراعي و فيزيولوژيک دو هيبريد ذرت در منطقه کرمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله شوري
مقاله رشد
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الدين سعيد محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: فرحبخش حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر تنش شوري بر رشد و عملکرد دو هيبريد ذرت، آزمايشي در سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد باهنر کرمان به صورت فاکتوريل و در قالب طرح کاملا تصادفي انجام گرفت. تيمارهاي آزمايش شامل دو هيبريد ذرت (سينگل کراس ۶۴۷ و تري وي کراس ۶۴۷) و چهار سطح شوري ۴ dS/m، ۶، ۸ و ۱۰ (نمک کلريد سديم و کلسيم با نسبت ۲:۱) بودند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين صفات اندازه گيري شده (ارتفاع ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک و ميزان کلروفيل) نشان داد که اين صفات تحت تاثير سطوح مختلف شوري اختلاف معني داري را داشتند، به طوري که بالاترين مقدار هر يک از اين صفات در تيمار شاهد و پايين ترين مقدار آن در تيمار حداکثر تنش شوري مشاهده شد. نتايج تجزيه واريانس داده هاي مربوط به عملکرد، تعداد رديف در بلال، تعداد دانه در رديف، تعداد کل دانه در بلال و وزن هزار دانه نيز نشان داد که غلظت هاي مختلف نمک صفات مذکور را بنحو بسيار معني داري تحت تاثير قرار دادند. مقايسه ميانگين هاي صفات مذکور نشان داد که بالاترين مقدار هر يک از اين صفات در تيمار شاهد و کمترين آنها در تيمار تنش شديد بوده است. همچنين تنش شوري بر شاخص برداشت تاثير معني داري داشت. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها حاکي از اثر غير معني دار هيبريد بر روي اکثر صفات اندازه گيري شده بود. همچنين اثر متقابل شوري × هيبريد در مورد هيچ يک از صفات رويشي و زايشي معني دار نشد.