مقاله اثر تنش شوري بر فعاليت آنزيم هاي اسيد و آلکالين فسفاتاز محور جنيني در مراحل اوليه جوانه زني بذر دو رقم گندم نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۴۰۳ تا ۴۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر تنش شوري بر فعاليت آنزيم هاي اسيد و آلکالين فسفاتاز محور جنيني در مراحل اوليه جوانه زني بذر دو رقم گندم نان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله اسيد فسفاتاز
مقاله الكالين فسفاتاز
مقاله گندم نان
مقاله جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رازقي يدك فرخ لقا
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوري آب و خاك يكي از مهمترين عوامل محيطي محدودكننده براي توليد محصول مي باشد. آنزيم هاي فسفاتاز به طور وسيعي در گياهان يافت مي شوند و دفسفريلاسيون فسفات آلي و تبديل آن به فسفات معدني را بر عهده دارند. هدف از انجام اين آزمايش ارزيابي فعاليت آنزيم هاي اسيد و الكالين فسفاتاز در محور جنيني دو رقم گندم نان بود. در مرحله اول، به منظور ارزيابي تحمل به شوري در ارقام مورد بررسي، آزمايش جوانه زني بذر دو رقم گندم نان اينيا ۶۶ و قدس در پتانسيل هاي مختلف NaCl انجام گرفت. تنش شوري باعث كاهش درصد، سرعت و شاخص جوانه زني گرديد. در مرحله دوم، به منظور بررسي فعاليت آنزيم هاي اسيد و الكالين فسفاتاز در بذرهاي مقاوم و حساس تحت تنش شوري آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با سه تكرار انجام شد. فاكتور اول رقم، فاكتور دوم شوري و فاكتور سوم زمان آبگيري بود. نتايج نشان داد كه تنش شوري سبب افزايش فعاليت آنزيم هاي اسيد و الكالين فسفاتاز شدند و با افزايش سطح تنش تا ۱۲- بار فعاليت آنزيم ها افزايش يافت. اين افزايش فعاليت آنزيم در رقم مقاوم به تنش شوري (اينيا ۶۶) بيشتر از رقم حساس (قدس) بود. فعاليت اسيد و الكالين فسفاتاز در هر دو رقم مقاوم و حساس به شوري با افزايش زمان آبگيري افزايش يافت. در اين آزمايش بيشترين ميزان فعاليت آنزيم اسيد و الكالين فسفاتاز مربوط به ۱۸ ساعت آبگيري بود. ميزان اسيد فسفاتاز در مقايسه با الكالين فسفاتاز در محور جنيني بذر هر دو رقم به طور محسوسي بيشتر بود.