مقاله اثر تنش شوري ناشي از کلرور سديم بر رشد، عملکرد، ميزان و ترکيب‌ هاي اسانس .Agastache foeniculum kuntz که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۳۸ تا ۴۵۱ منتشر شده است.
نام: اثر تنش شوري ناشي از کلرور سديم بر رشد، عملکرد، ميزان و ترکيب‌ هاي اسانس .Agastache foeniculum kuntz
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Agastache foeniculum kuntz
مقاله تنش شوري
مقاله رشد
مقاله عملکرد
مقاله اسانس
مقاله نعناعيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرسندي اروج علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سفيدكن فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: خرسندي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوري خاک و آب از عوامل کاهش‌دهنده‌ رشد و عملکرد بسياري از محصولات کشاورزي در ايران مي‌باشد. آگاستاکه(Agastache foeniculum kuntz.)  گیاهی علفي، چند ساله و معطر متعلق به تيره نعناعيان (Lamiaceae) است. از مواد موثره اين گياه در صنايع غذايي، داروسازي، آرايشي و بهداشتي و همچنين در بستني‌ سازي استفاده مي‌شود. تحقيق حاضر به منظور بررسي اثر شوري بر رشد، عملکرد و ميزان اسانس انجام گرديد. اين بررسي به صورت يك آزمايش گلداني در قالب طرح بلوك‌ هاي كامل تصادفي با شش تيمار سطوح شوري شامل صفر (شاهد)، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ ميلي‌مول در ليتر كلرور سديم و چهار تكرار در گلخانه انجام شد و برخي عامل‌ هاي رشدي، عملکرد و ميزان اسانس اندازه‌گيري شدند. نتايج نشان داد که تنش شوري اثر معني ‌داري بر عامل‌ هاي اندازه‌گيري شده دارد. با افزايش سطح شوري، ارتفاع بوته، تعداد و طول شاخه ‌هاي جانبي، قطر ساقه، فواصل ميانگره ‌ها، تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشك برگ و ساقه، عملکرد پيکر رويشي تر و خشک در گلدان و ميزان اسانس در گلدان کاهش يافت. در اجزا متشکله‌ اسانس تركيب‌هايي نظير بتا – پينن، ميرسن، انيس‌آلدئيد و بتا – بوربونن افزايش و به‌ عكس مقدار لينالول و متيل‌کاويکول كاهش يافت. همچنين در سطح شوري ۱۰۰ و ۱۲۵ ميلي‌مولار کلرور سديم بوته‌ ها قبل از به گل رفتن از بين رفتند.