سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طاهره مجردی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فرحبخش – استادیار بخش زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین قطبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
علیرضا کریمزاده – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر ترکیب بیو شیمیایی برگ دو رقم ذرت (سینگل کراس ۵۰۴ و تری وی کراس ۶۴۷ ) در یک آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر به مرحله اجرا درآمد. ترکیبات سطوح رقم (دو سطح: ارقام سینگل کراس ۵۰۴ و تری وی کراس ۶۴۷ ) و شوری چهار سطح (شاهد، ۴، ۶ و ۸ دسی زیمنس بر متر) که حاصل ترکیب دو نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم به نسبت ۱:۵ بود به صورت تصادفی داخل کرت ها قرار گرفتند. گیاهان درکرتهایی که با بلوک های سیمانی ساخته شده بود رشد کردند و در انتهای دوره رشد مقادیر یونهای سدیم، کلر، کلسیم، پتاسیم، منیزیم، نیتروژن، پرولین، قند و مقدار کلروفیل در آنها با برداشت برگ های پرچم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار شوری بطور معنی داری باعث کاهش یو نهای نیتروژن و پتاسیم و میزان کلروفیل پیر وکلروفیل جوان در اندامهای هوایی گردید ولی در مقابل میزان یونهای سدیم ، کلسیم، کلر، منیزیم، پرولین و قند بطور معنی داری افزایش یافت. در این تحقیق محقق شد که افزایش عناصر سدیم و کلر ، موجب مسمومیت یونی بویژه در سطوح بالای شوری می شود.