سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سوگند شیرین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی عبادی – عضو هیات علمی،
کامل ساجد – دانش آموخته کارشناسی ارشد
محمد انوار – کارشناس آزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق تاثیرتنش شوری در جذب نیترا ت سه رقم گندم در محلول غذایی هوگلند مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . دو سطح تنش شوری (شاهد بدون شوری و شوری یک میلی مولار با استفاده از کلرور سدیم ) وسه رقم گندم (کاسکوژن، سای سونز و فینکان ) در محلول غذایی هوگلند حاوی یک میلی مولار نیترات (نیترات پتاسیم و نیترات کلسیم ) کشت گردید . میانگین سطح برگ هر بوته ، طول برگ ، طول ریشه ، تعداد برگهای زرد شده ، تعداد بو ته از بین رفته ، متوسط وزن خشک بوته ، وزن خشک ریشه ، نسبت ریشه به ساقه ، نسبت سدیم به پتاسیم و میزان جذب نیترات تعیین شد . نتایج نشان داد که بین شاهد و تنش شوری در برخی صفات تفاوت معنی دار آماری وجود دارد در حالیکه ارقام مورد آزما یش از لحاظ صفات فوق اختلافی نداشتند . در شرایط تنش شوری رقم گاسکوژن (با میانگین طول ریشه ۱۵/۷ سانتی متر ) بهتر از دو رقم دیگر بود . شوری سبب کاهش جذب نیترات گردید . بیشترین مقدار نسبت سدیم به پتاسیم در شرایط تنش به رقم سای سونز تعلق داشت و کمترین مقدار آن نیز در شرایط نرمال از همین رقم به دست آمد.