سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود رضا تدین – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور بررسی واکنش های ارقام متحمل و حساس جو به شوری در سال ۱۳۸۶ ، آزمایشی گلخانه ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار و ۲ رقم جو متحمل (افضل) و حساس (والفجر) به شوری و با ۳ سطح شوری شامل صفر ، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر به اجرا درآمد . در طی آزمایش ، ویژگی ها ی مرفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه شامل درصد جوانه زنی، تعداد پنجه، هدایت روزنه ای، و فتوسنتز اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی و تعداد پنجه با تنش شوری بطور معنی داری کاهش یافت. در عین حال، تأثیر تنش شوری بر رقم والفجر(حساس) بیشتر از رقم افضل (متحمل) بود. همچنین مشخص گردید که در دو تیمار شاهد و شور از ساعت ۸ الی ۱۴ ، با افزایش PAR، مقدار هدایت رو زنه ای و فتوسنتز در هم دو رقم زیاد می شود . در عین حال در سطح شوری ۸ds/m مقدار این عامل فیزیولوژیک ، برای هر دو رقم افضل و والفجر پیوسته کمتر از تیمار شاهد بود . همچنین در رقم والفجر(حساس) دمای سطح برگ بیشتر از رقم افضل (متحمل) مشاهده گردید.