سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شیرعلی کوهکن – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
حسین اکبری مقدم – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
حسن رستمی – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
خداداد دهمرده – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

به منظور بررسی تحمل ارقام و لاین های جو به شوری وانتخاب لاین های جو متحمل به شوری و سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه سیستان و مناطق مشابه , این آزمایش با تعداد ۱۸ لاین جو که طی سال های قبل در آزمایشات متعدد تحمل نسبی آن ها به شوری مشخص شده بود به همراه دو شاهد جو تروپی و جو محلی زابل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با استفاده از آب شور با EC برابر ۸ دسی زیمنس بر متر در ایستگاه تحقیقات کشاور زی زهک به اجرا شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار S. A. S تجزیه واریانس شد و مقایسه میانگین ها نیز به روش دانکن مقایسه شدند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها برای صفات عملکرد دانه، وزن هزاردانه ، تعداد سنبله در متر مربع ، و تعداد دانه در سنبله در سطح یک درصد اختلاف معنی دار وجود داشت . در نتیجه ۵ لاین برتر برای بررسی در شرایط زارعین (on farm) انتخاب شدندو بیشترین عملکرد دانه مربوط به لاین شماره ۷ یا با تولید ۵/۵۰۸ تن در هکتار بود.