سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر قندی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،
مهرداد محلوجی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش شوری بر ارقام امیدبخش گندم آزمایشی در دو مرحله بر ۶۰ رقم و لاین گندم انجام شد . ابتدا این ۶۰ رقم امیدبخش (شامل ۲۰ رقم امیدبخش منطقه معتدل ، ۲۰ رقم امیدبخش منطقه سرد و ۲۰ رقم امیدبخش منطقه گرم ) در گلدانه ای پلاست یکی قرار داده شده وبا چهار EC مختلف آبیاری شدند . آبیاری با آب رودخانه ، آب زهکش، کیفیت ۱۰ و ۱۵ دسی زیمنس بر متر انجام گرفت . همچنین این ارقام در دوازده بلوک ۲۰ تایی در مزرعه کشت شدند . هر بلوک شامل ۲۰ رقم و هر رقم در ۶ خط ۴ متری با فاصله خطوط ۲۰ سانتی مترکشت گردیدند . هر ۶۰ رقم (شامل سه بلو ک ۲۰ تایی ارقام مناطق گرم ، سرد و معتدل ) با کیفیت های آب فوق آبیاری شدند و از طرح Augmented design استفاده شد . بر اساس آز مایش کشت گلدانی، با افزایش شوری میزان سبز شدن بذور در گلدان کاهش یافته است. بیشترین میزان سبزشدن بذور در کیفیت آب رودخانه (با شوری ۲-۱ دسی زیمنس بر متر ) بوده و بطور میانگین ۸۶ درصد بذور امیدبخش گندم بااین کیفیت آب سبز گردیدند. در کیفیت آب مصرفی ۱۰ دسی زمینس بر متر بطور میانگین ۷۶ درصد بذور سبز شدند و در کیفیت آب مصرفی ۱۵ دسی زیمنس بر متر و آب زهکش به ترتیب ۵۳و ۴۸ درصد از کل ارقام امیدبخش گندم نان مناطق سرد ، معتدل و گرم بطور متوسط سبز گردیدند. براساس نتایج آزمایش مزرعه ای در کیفیت های آب مصرفی رودخانه ۱۰، ۱۵ و زهکش ۶ لاین منطقه سرد، ۸ لاین منطقه معتدل M-75 و ۴لاین منطقه گرم در تیمار های مختلف آب شور مصرفی عملکرد قابل قبولی داشتند.