سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین قربانی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سر الله گالشی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی – دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در زمینه اثر شوری بر روی رشد و عملکرد گندم مطالعات متعددی انجام شده است اکثر پژوهش ها نشان می دهند که با افزایش تنش شوری رشد و عملکرد کاهش می یابد. اما درباره اثر شوری وارده به گیاه مادری بر واکنش جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور برداشت شده هنگامی که در شرایط تنش شوریم جدد واقع شوند و سرعت و درصد جوانه زنی آنها د رشرایط استاندارد گزارشی مشاهده نشد.