سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسماعیل فاضلی – دانشجوی کارشناسیارشد بیوتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه نباتپور – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
خدیجه شهسوارپور – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات
رحیم هنرنژاد – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه گیلان

چکیده:

جوانه زنی و استقرار مطلوب گیاهچه یکی از مشکلات کشاورزان در مناطق شور است. مقایسه و انتخاب ارقام مقاوم یکی از راهکارهای مقابله با شوری است. در این تحقیق هشت رقم برنج بومی گیلان شامل پویا، لدین ۰۵ ، چمپا، بینام، سنگ طارم، فجر، رمضانی و خزر با محلولهای ۰، ۰/۱، ۰/۲، ۰/۳ مولار NaCl تیمار شدند. در روز هفتم صفات درصد جوانه زنی، نسبت وزن ریشه چه به ساقه چه، طول ساقه چه و طول ریشه چه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که همه فاکتورها و اثر متقابل شان در همه صفات ، به استثنای اثر متقابل رقم/شوری در صفت درصد جوانهزنی و سطوح شوری و اثر متقابل رقم شوری در صفت نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه، معنیدار بود. در ارقام، رقم لدین ۰۵ و فجر در همه صفات از نظر آماری در گروه دارای بیشترین میانگین قرار گرفت. رقم پویا نیز در همه صفات در گروه آماری کمترین میانگین قرار گرفتند . در همه صفات بجز صفت نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه با افزایش سطوح شوری میانگین صفات موردنظر کاهش یافت . در اثر متقابل ، همه ارقام در سطح شوری شاهد بیشترین میانگین را داشته اند. همبستگی بین صفات مورد مطالعه نشان داد که بیشترین همبستگی بین طول ساقه چه و طول ریشه چه وجود دارد.