سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه ملک احمدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، بخش زیست شناسی و مرکز بین ال
خسرو منوچهری کلانتری – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، بخش زیست شناسی
عباس طاهر نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، بخش زیست شناسی

چکیده:

تنش غرقابی اثرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک مهمی در گیاهان وحشی و زراعی دارد. از اثرات مهم غذقابی می توان به کاهش میزان آب و جذب مواد غذایی گیاه اشاره کرد. تأثیر دیگر این تنش تولید گونه های اکسیژن فعال (Ros) و ایجاد تنش اکسیداتیو در بافتهای گیاهی است. اندازه گیری غلظت مالون د آلدئید شاخصی برای تعیین میزان پروکسیداسیون لیپید غشاء می باشد و افزایش غلظت این ماده در طول تنش، نشانگر افزایش پراکسیداسیون اسیدهای چرب غشایی در حضور رادیکال های آزاد اکسیژن است. افزایش یون سدیم و کاهش یون پتاسیم در طول مدت تنش غذقابی در روی گیاهان تحت تیمار در مقایسه با شاهد، بیانگر اثر تنش غرقابی بر روی جذب عناصر معدنی می باشد. در این مطالعه، بذرهای فلفل تهیه شده در گلدانهای حاوی ورمیکولیت کاشته شد و سپس گلدان ها به اتاق رشد با شرایط کنترل شده دما (۲۷/۲۳) شب/روز و دوره نوری (۱۶/۸) ساعت شب/روز قرار داده شد. بعداز گذشت ۳ هفته، گیاهان مورد نظر به مدت ۳،۵ و ۷ روز تحت تیمار غرقابی قرار داده شدند. افزایش غلظت آسکوربیک اسید برگ گیاه تحت تنش نسبت به گیاه شاهد، نقش آنتی اکسیدانی این ماده را در جهت از بین بردن رادیکال های آزاد تولید شده توسط تنش غرقابی نشان می دهد. میزان کلوفیل b در گیاهان تحت تیمار ۵ و ۷ روز تنش غرقابی نسبت به شاهد در سطح معنی دار ۵% کاهش نشان داد. در تیمارهای ذکر شده میزان کاروتنوئیدها نیز کاهش معنی داری نسبت به شاهد نشان داد. میزان یون پتاسیم در گیاهان تحت تیمار تنش غرقابی کاهش معنی داری نسبت به شاهد نشان داد، در صورتی که میزان یون سدیم در گیاهان تحت تیمار، در مقایسه با شاهد به میزان ۲ تا ۳ برابر افزایش معنی داری داشت.