سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
صنم جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

در این تحقیق اثر فشار همه جانبه بر مدول برشی سکانت و نسبت میرایی ماسه بابلسر با دو دانسیته نسبی مختلف، تحت سه فرکانس بار گذاری مختلف وسه فشار موثر همه جانبه متفاوت، بررسی شده است. خاک مورد آزمایش در این تحقیق، ماسه بابلسر است که در سیستم طبقه بندی متحد، SP می باشد. آزمایشات این تحقیق توسط دستگاه سه محوری تناوبی و در حالت کرنش – کنترل صورت اگرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که با افزایش فشار موثر همه جانبه در تمامی موارد، مدول برشی سکانت افزایش یافته و نسبتمیرایی کاهش می یابد. مقادیر مربوط به این تغییرات برای ماسه بابلسر ارائه شده است.