مقاله اثر تنش کمبود آب بر ويژگي هاي خورجين در کلزاي بهار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر تنش کمبود آب بر ويژگي هاي خورجين در کلزاي بهار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله ژنوتيپ
مقاله عملکرد
مقاله کلزاي بهاره
مقاله ويژگي هاي خورجين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرنيا شادلين
جناب آقای / سرکار خانم: پاسبان اسلام بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: رشدي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تنش کمبود آب بر رشد و توسعه خورجين ها، درصد روغن و عملکرد دانه در کلزاي بهاره، پژوهشي در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي طي سال ۱۳۸۶ به اجرا در آمد. آزمايش به صورت فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار پياده گرديد. فاکتور رقم شامل دو ژنوتيپ هيبريد کلزاي بهاره به نام هاي Hayola 401 و  RGS 300و فاکتور آبياري در ۴ سطح، شامل آبياري کامل و قطع آبياري در مراحل ساقه روي، گل دهي و پرشدن خورجين بودند. نتايج به دست آمده نشان دادند که بروز کمبود آب در مراحل ساقه روي، گل دهي و پرشدن خورجين بر ميزان رشد خورجين، طول و مساحت خورجين، درصد روغن و عملکرد دانه اثر معني داري داشت. خشکي با کاهش ميزان رشد و مساحت خورجين، باعث افت توان محصول دهي گياه گرديد. بيشترين اثر تنش بر افت عملکرد دانه مربوط به قطع آبياري در مرحله گل دهي و پرشدن خورجين ها بود. بين ژنوتيپ ها از نظر ميزان رشد خورجين، درصد روغن و عملکرد دانه تفاوت معني داري ديده شد. ژنوتيپHayola 401  با ميانگين ۱۶۲۲ کيلوگرم در هکتار نسبت به RGS 300 با ميانگين ۱۳۸۸ کيلوگرم در هکتار از عملکرد دانه بالاتري برخوردار بود.