مقاله اثر تنش کمبود آب در برخي مراحل رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت هيبريد ۷۰۴ در تراکم هاي مختلف بوته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: اثر تنش کمبود آب در برخي مراحل رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت هيبريد ۷۰۴ در تراکم هاي مختلف بوته
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري شوشتري آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: نادري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: علوي فاضل مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تنش خشکي در برخي مراحل رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت هيبريد ۷۰۴ در تراکم هاي مختلف بوته آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در تابستان سال ۱۳۸۷ در اهواز انجام شد. در اين تحقيق تنش کمبود آب به عنوان فاکتور اصلي در چهار سطح شامل عدم آبياري در مرحله هشت برگي (S1)، عدم آبياري در مرحله دوازده برگي (S2)، عدم آبياري در مرحله ظهور گل تاجي(S3)  و آبياري کامل در طول دوره رشد (S4) به عنوان تيمار شاهد انتخاب شد. تراکم بوته به عنوان تيمار فرعي داراي سه سطح ۷۵۰۰۰ بوته در هکتار (D1)،۸۵۰۰۰  بوته در هکتار(D2)  و ۹۵۰۰۰ بوته در هکتار (D3) در نظر گرفته شد. عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيکي و شاخص برداشت تحت تاثير تنش کمبود آب و تراکم بوته قرار گرفتند. عدم آبياري در مرحله ظهور گل تاجي در مقايسه با ساير تيمارها اثر کاهنده بيشتري بر عملکرد دانه و شاخص برداشت نشان داد. بيشترين و کمترين عملکرد دانه به ترتيب مربوط به تيمار آبياري مطلوب با توليد ۸۹۰ گرم در مترمربع و تيمار عدم آبياري در مرحله ظهور گل تاجي با توليد ۲۶۵ گرم در مترمربع بود. با افزايش تراکم از ۷۵۰۰۰ به ۹۵۰۰۰ بوته در هکتار عملکرد دانه و شاخص برداشت کاهش و عملکرد بيولوژيکي افزايش يافتند. تيمار S4D2 با توليد ۹۳۴ گرم در مترمربع در بالاترين سطح قرار گرفت و تيمار S3D3 با توليد ۱۵۲ گرم در مترمربع در پايين ترين مرتبه بود. تنش کمبود آب در هر مرحله از رشد ذرت بويژه مرحله ظهور گل تاجي باعث افت قابل توجهي در عملکرد شد و زماني اين افت، افزايش بيشتري يافت که تراکم بوته نيز افزايش يافت.