مقاله اثر تنش کمبود آب و تراکم بوته بر عملکرد و برخي از صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: اثر تنش کمبود آب و تراکم بوته بر عملکرد و برخي از صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آذرگل
مقاله آفتابگردان
مقاله تراکم
مقاله تنش کمبود آب
مقاله رکورد
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليل وندبهروزيار ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: يارنيا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: دل طلب بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: آقامي آذين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تنش کمبود آب و تراکم بوته بر عملکرد و برخي از صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي دو رقم آفتابگردان، آزمايشي به صورت اسپيلت پلات فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار طي سال زراعي ۱۳۸۵ در ايستگاه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز به اجرا درآمد. تيمارهاي آزمايشي شامل دو رقم رکورد و هيبريد آذرگل آفتابگردان، چهار سطح تنش کمبود آب مشتمل بر شاهد، ۷۵ درصد، ۵۰ و ۲۵ درصد رطوبت قابل دسترس و سه سطح تراکم ۸۰، ۹۰ و ۱۰۰ هزار بوته در هکتار بودند. اعمال تنش ها بر اساس سطوح مختلف رطوبت قابل دسترس و تراکم نيز با فاصله رديف ثابت ۶۰ سانتي متر و اعمال سطوح تراکم روي رديف ها به ترتيب با فاصله روي رديف ۱۶، ۱۸و ۲۰ سانتي متر منظور گرديد. نتايج نشان داد که اعمال تنش کمبود آب باعث کاهش معني دار صفات عملکرد دانه در متر مربع، عملکرد روغن در متر مربع، وزن پوسته، وزن دانه هاي پوک و شاخص محتواي کلروفيل گرديد. هم چنين، نتايج حاصل از اثرات رقم در سطوح مختلف تنش کمبود آب در صفات عملکرد دانه در متر مربع، عملکرد روغن در متر مربع و وزن دانه هاي پوک نيز معني دار بود. هيبريد آذرگل و رقم رکورد تحت شرايط شاهد بيشترين عملکرد دانه و روغن را در متر مربع داشتند. نتايج حاصل از اثرات رقم در تراکم هاي مختلف کاشت در صفت عملکرد دانه در متر مربع نيز معني دار بود، به طوري که هيبريد آذرگل و رقم رکورد در تراکم کشت ۱۰۰ هزار بوته در هکتار بيشترين و در تراکم ۸۰ هزار بوته در هکتار کمترين عملکرد دانه را داشتند. هيبريد آذرگل تحت شرايط شاهد در تراکم ۹۰ هزار بوته در هکتار بيشترين وزن دانه هاي پوک و رقم رکورد در تراکم ۱۰۰ هزار بوته در هکتار تحت شرايط ۲۵ درصد رطوبت قابل دسترس کمترين وزن پوک را داشتند.