مقاله اثر تنش کمبود نيتروژن و فسفر بر درصد و عملکرد پروتئين دانه ماش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: اثر تنش کمبود نيتروژن و فسفر بر درصد و عملکرد پروتئين دانه ماش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماش
مقاله نيتروژن
مقاله فسفر
مقاله درصد پروتئين
مقاله عملكرد پروتئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پور اميد
جناب آقای / سرکار خانم: منعم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي تاثير كاربرد سطوح مختلف نيتروژن و فسفر بر درصد و عملكرد پروتئين دانه ماش رقم پرتو آزمايشي در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري اجرا شد. پنج سطح نيتروژن خالص شامل: صفر، ۳۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ كيلوگرم در هكتار به همراه شش سطح فسفر خالص شامل: صفر، ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ كيلوگرم در هكتار در طرح فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار قرار گرفتند. نتايج نشان داد تاثير كاربرد نيتروژن و فسفر بر صفات بالا در سطح %۱ معني دار بود به طوري كه با افزايش كاربرد نيتروژن و فسفر، درصد و عملكرد پروتئين دانه افزايش يافت. بيشترين درصد پروتئين دانه با ميانگين %۲۲٫۵۳ از تيمار تركيبي كاربرد ۱۲۰ كيلوگرم نيتروژن و ۱۵۰ كيلوگرم فسفر در هكتار بدست آمد كه البته اختلاف معني داري با تيمار مصرف ۱۲۰ كيلوگرم نيتروژن و ۱۲۰ كيلوگرم فسفر در هكتار نداشت. بالاترين عملكرد پروتئين دانه با ميانگين ۴۹٫۵۵ گرم در متر مربع از تيمار تركيبي كاربرد ۱۲۰ و ۱۵۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن و فسفر حاصل شد كه البته اختلاف معني داري با تيمارهاي تركيبي مصرف ۱۲۰ و ۱۲۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن و فسفر و همچنين ۹۰ و ۱۲۰ كيلوگرم در هكتار نيتروژن و فسفر نداشت.