مقاله اثر تنش کم آبي بر صفات جوانه زني بذرهاي ده اکوتيپ يونجه چند ساله (.Medicago sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: اثر تنش کم آبي بر صفات جوانه زني بذرهاي ده اکوتيپ يونجه چند ساله (.Medicago sativa L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوتيپ هاي يونجه چند ساله (.Medicage satica L)
مقاله تنش کم آبي
مقاله جوانه زني
مقاله رشد گياهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات اسيلان كمال
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعليخاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني ده آبادي سيدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عکس العمل بذرهاي ده اکوتيپ مختلف يونجه چند ساله (Medicago sativa L.) به تنش کم آبي در مرحله جوانه زني، آزمايشي در شرايط محيطي کنترل شده انجام گرفت. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار انجام شد. در اين تحقيق اثر سطوح تنش کم آبي با پتانسيل هاي اسمزي (۰، ۴- ، ۶-، ۸-، ۱۰- و ۱۲- بار) ناشي از ماده پلي اتيلن گليکول  (PEG 6000) 6000بر شاخص هاي جوانه زني بذرهاي ۶ اکوتيپ ايراني (قره يونجه، همداني، فراهان اراک، سنتتيک کرج، مهاجران کرج و شورکات) و ۴ اکوتيپ خارجي (هارپ، جوليا، دفت و ديان) يونجه مورد بررسي قرار گرفت. صفات اندازه گيري شده عبارت بودند از: سرعت و درصد جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه، وزن خشک گياهچه و نسبت وزن خشک ريشه چه به ساقه چه (R/S). نتايج نشان داد که تنش کم آبي کليه صفات مورد بررسي را به طور معني داري تحت تاثير قرار داد (p£۰٫۰۱) و تفاوت اکوتيپ هاي بررسي شده يونجه در تمام صفات فوق از نظر آماري معني دار بود. به طور کلي تنش کم آبي تا پتانسيل اسمزي ۴- بار تفاوت معني داري در درصد جوانه زني ايجاد نکرد و با افزايش معني دار طول و وزن ريشه چه و ساقه چه موجب افزايش وزن خشک گياهچه و همچنين افزايش نسبت وزني ريشه چه به ساقه چه گرديد. در تنش هاي شديدتر (بين ۶- و ۸- بار) صفات ياد شده شديدا کاهش يافت.