مقاله اثر تنش کم آبي در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در ارقام لوبياي قرمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر تنش کم آبي در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در ارقام لوبياي قرمز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبياي قرمز
مقاله تنش خشکي
مقاله عملکرد دانه
مقاله عملکرد بيولوژيک
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي راد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شكاري فريد
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زنگاني اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزاي آن در ارقام لوبياي قرمز، آزمايشي به صورت کرت هاي يک بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد که تيمارهاي شاهد (بدون تنش)، تنش در مرحله رويشي، تنش در مرحله گل دهي و تنش در مرحله غلاف بندي به عنوان فاکتور اصلي و ارقام صياد، اختر، درخشان، ناز و D-81083 به عنوان فاکتور فرعي انتخاب شدند. معيار دور آبياري براي تيمار شاهد و سطوح تنش، کاهش مقدار آب از تشتک تبخير به ‎ترتيب به ميزان ۵۰ و ۱۰۰ ميلي متر تبخير بود. صفات اندازه گيري شده شامل تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، طول غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت بوته بودند. نتايج نشان داد که بين سطوح تنش، رقم و اثر متقابل آن اختلاف معني داري از نظر عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک وجود دارد. بيشترين عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک به ترتيب در رقم صياد در تيمار شاهد و رقم ناز در تيمار تنش در مرحله رويشي و کمترين آن در رقم اختر در تيمار تنش در مرحله گل دهي حاصل گرديد. رقم صياد در تيمار شاهد از بيشترين شاخص برداشت برخوردار بود. در بررسي اجزاي عملکرد دانه مشخص شد که تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف در تيمار تنش در مرحله گل دهي و وزن صد دانه در تيمار تنش در مرحله غلاف بندي کاهش معني داري داشته است. در بين ارقام، رقم صياد از بيشترين تعداد غلاف در بوته و دانه در غلاف و رقم اختر از بيشترين وزن صد دانه برخوردار بودند. عملکرد دانه با شاخص برداشت و عملکرد بيولوژيک داراي همبستگي مثبت و معني داري بود. هم چنين در بين اجزاي عملکرد دانه، تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف در بوته با عملکرد دانه همبستگي مثبت معني داري داشته در صورتي که وزن صد دانه با تعداد دانه در غلاف همبستگي منفي و معني دار، و با تعداد غلاف در بوته همبستگي منفي نشان داد. هم چنين حساس ترين مرحله زندگي ارقام مورد بررسي لوبيا قرمز به تنش خشکي مرحله گل دهي بوده است.