سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اردبیل
علی عبادی – استادیار زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
شهزاد جماعتی ثمرین – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اردبیل
محمود رضا سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش کم آبی بر روی روی شاخص های مقاومت به خشکی ۲۷ ژنوتیپ کنجد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور ژنوتیپ (ارقام کرج ۱، یکتا، اولتان، مغان ۱۷ ، ناز تک شاخه، ناز چند شاخه، برازجان ۲، برازجان ۵، داراب ۱۴ ، ورامین ۳۷ ، ورامین ۲۳۷ ، ورامین ۲۸۲۲ ، زودرس IS، هندی، چینی، یلو وایت، ۵۰۸۹ ، پاناما، RT – ۵۴ ،J – ۱ ،TKG – ۲۱ ،TF-3 ،DO-1 ، هندی ۹، هندی ۱۲ ، هندی ۱۴ ، لاین در حال معرفی جیرفت ) و تیمارهای آبیاری (دور آبیاری کامل وآبیاری تا شروع مرحله گلدهی ) با سه تکرار در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در منطقه مغان، انجام گرفت. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های ورامین ۲۸۲۲ و پاناما (از نظر شاخص TOL ) و ژنوتیپ هندی ۱۲ (از نظرشاخص MP)در شرایط تنش خشکی از ثبات عملکرد بالاتری در بین ژنوتیپ های موجود برخورداربودند. بر اساس شاخص SSI ژنوتیپ های ورامین ۲۳۷ ، ناز چند شاخه، ناز تک شاخه، اولتان، هندی ۱۲، J-1، پاناما و لاین در حال معرفی جیرفت جزو ژنوتیپ های نیمه مقاوم، ژنوتیپ های کرج ۱، یکتا، مغان ۱۷ ، چینی، یلووایت، RT-54، هندی ۹، برازجان ۲، برازجان ۵، داراب ۱۴ ، ۵۰۸۹، DO-1 ، هندی ۱۴ ، ورامین ۳۷ ، ورامین ۲۸۲۲ ، هندی، TKG- 21 ،TF-3 جزو ژنوتیپ های نیمه حساس و ژنوتیپ زودرس IS جزو ژنوتیپ های حساس به شمار می روند. بر اساس شاخص STI ژنوتیپ ورامین ۲۸۲۲ جزو ارقام نیمه مقاوم قرار گرفت.