سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به خشکی و کم آبی در استان کرمان، و از انجا که زیره سبز یکی ا زگیاهان دارویی مهم کشور و قابل کشت درکرمان است، اثر تنش کم آبی بر تولید این گیاه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.تیمارهای اعمال شده شامل آبیاری معمولی منطقه (۷ روز یکبار – تیمار الف) آبیاری بعد از ۱۰ روز – تیمار ب و ابیاری هر ۱۲ روی یکبار- تیمار ج بودند. عملکرد، وزن هزار دانه، تعداد چتر در هر بوته، وزن اندام هوایی، و شاخص عملکرد در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در اثر تیمارها بر عملکرد بذر، وزن هزاردانه، تعداد چتر در بوته، وزن اندام هوایی معنیدار بوده است. (a£%۵) در ازمون دانکن مشخص شد که تیمار الف در عملکرد بذر، وزن هزاردانه در تعداد چتر در بوته و وزن اندام هوایی بالاترین میانگین را داشته و باتیمارهای ب و ج تفاوت معنی دار داشته است. (a£%۵) ولی تیمارهای ب و ج در هیچ کدام از ویژگی های تفاوت معنی دار با یکدیگر نداشته اند. نتایج تحقیق نشان داد که برای عملکرد مناسب زیره سبز، باید رطوبت کافی در اختیارگیاه قرار گیرد، علیرغم انکه گیاه در کمبود رطوبت مقاومت کرده و تولید محصول خواهد نمود.