سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جهانفر دانشیان – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج ,
حمید جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
ابراهیم فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

جهت بررسی اثر تنش کم آبی و تر اکم گیاه بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی آفتابگردان ، آزمایشی در سال زراعی ١٣٨٤ به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد . عامل تنش شامل سطح در کرتهای اصلی شامل آبیاری پس از ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A از مرحله ١٠ برگی و عامل تراکم شامل چهار سطح ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ بوته در متر مربع در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کم آبی بر پو کی در سطح ٥%، تعداد برگ، ارتفاع بوته، قطر ساقه ، قطر طبق، وزن ساقه، وزن طبق، تعداد دانه در گیاه ، تعداد دانه در واحد سطح، وزن هزار دا نه، وزن دانه در طبق و عمل کرد دانه در سطح ١% مؤثر بود . تراکم گیاه تعداد برگ ، قطر طبق ، وزن طبق ، تعداد دانه در گیاه (p<0/05) ، تعداد دانه در واحد سطح ، وزن دانه در طبق و عمل کرد (p<0/01) را تحت تاثیر قرار داد . بیشترین عمل کرد دانه از آبیاری بعد از ٥٠ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر با میانگین عملکرد ٢٧٢٦ کیلوگرم در هکتار بدست آمد و وقوع تنش سبب کاهش قابل توجه عمل کرد دانه با ٦٧٠ کیلوگرم در هکتار گردید که ناشی از کاهش تعداد دانه در گیاه (٦٠ %) و وزن هزار دانه ( ٣٩ %) بود. در مقایسه سطوح تراکم گیاه بیشترین عمل کرد دانه از تر اکم ١٢ بوته در متر مربع با میانگین عمل کرد١٩٣٤ کیلوگرم در ه کتار بدست آمد و کاهش تراکم نیز میزان عملکرد را کاهش داد به طوری که در تر اکم ٦ بوته در متر مربع کمترین عمل کرد دانه با ١٢٣٥ کیلوگرم در ه کتار حاصل شد . اگر چه تعداد دانه در تر اکم ١٢ بوته در متر مربع کاهش یافت اما به دلیل افزایش تعداد دانه در واحد سطح با وجود کاهش وزن هزار دانه حداکثر عملکرد حاصل شد.