مقاله اثر تنظيم کننده هاي رشد، غلظت ساکارز و قطعات فلس بر ريزازديادي پيازهاي سوسن چلچراغ برداشت شده در فصل زمستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۵۴ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: اثر تنظيم کننده هاي رشد، غلظت ساکارز و قطعات فلس بر ريزازديادي پيازهاي سوسن چلچراغ برداشت شده در فصل زمستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسن چلچراغ
مقاله تنظيم کننده رشد
مقاله ساکارز
مقاله فلس
مقاله باززايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادي پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: مجتهدي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گل سوسن چلچراغ يكي از گونه هاي زيباي جنس ليليوم و در حال انقراض است كه داراي پتانسيل بالايي جهت معرفي براي برنامه هاي اصلاحي است. اولين مرحله از اصلاح، تكثير و توليد انبوه اين گياه مي باشد و از آنجا كه روش هاي مرسوم از سرعت بسيار پاييني برخوردارند، بدين جهت در اين تحقيق روش تكثير از طريق كشت بافت مورد بررسي قرار گرفت. ريزنمونه هاي فلس از دو منطقه راسي و قاعده اي روي محيط‍‍‍ هاي كشت فاقد تنظيم كننده هاي رشد، ۰٫۵BAP ميلي گرم در ليتر ۰٫۰۱NAA+ ميلي گرم در ليتر، ۰٫۱BAP ميلي گرم در ليتر ۰٫۱NAA+ ميلي گرم در ليتر، ۰٫۵BAP ميلي گرم در ليتر ۰٫۵NAA+ ميلي گرم در ليتر و در تركيب با ساكارز در سه سطح ۳۰، ۶۰ و ۹۰ گرم در ليتر مورد بررسي قرار گرفتند. پژوهش در قالب آزمايش فاکتوريل با طرح کاملا تصادفي و در ۳ تکرار صورت گرفت. در تمامي تيمارهاي مورد بررسي پيازچه زايي مشاهده گرديد. بيشترين تعداد پيازچه در محيط حاوي ۰٫۱BAP ميلي گرم در ليتر ۰٫۱NAA+ ميلي گرم در ليتر همراه با ۹۰ گرم در ليتر ساكارز مشاهده شد و بيشترين وزن پيازچه در محيط حاوي ۰٫۵BAP ميلي گرم در ليتر ۰٫۰۱NAA+ ميلي گرم در ليتر همراه با ۶۰ گرم در ليتر ساكارز بدست آمد. در تمامي موارد قطعه قاعده اي فلس بهترين پاسخ را نشان داد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه در فصل برداشت زمستان امکان توليد پيازچه با وزن مناسب جهت توليد انبوه وجود دارد.