مقاله اثر تنظيم کننده هاي رشد و تنش کم آبي بر خصوصيات زراعي گندم رقم شهريار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۳۳ تا ۳۴۳ منتشر شده است.
نام: اثر تنظيم کننده هاي رشد و تنش کم آبي بر خصوصيات زراعي گندم رقم شهريار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله سايکوسل
مقاله ساليسيليک اسيد
مقاله عملکرد
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جيريايي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي نورعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تنظيم کننده هاي رشد و تنش خشکي بر خصوصيات زراعي گندم رقم شهريار آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک به صورت اسپليت پلات فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمايش شامل تنش کم آبي در سه سطح ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نياز آبي گياه در کرت هاي اصلي و تنظيم کننده هاي رشد شامل ساليسيليک اسيد و سايکوسل به صورت مصرف و عدم مصرف به عنوان عامل فرعي به صورت فاکتوريل در نظر گرفته شد. نتايج حاصله نشان داد اعمال تنش خشکي صفات اندازه گيري شده را کاهش داد اما با محلول پاشي سايکوسل و مصرف ساليسيليک اسيد هم در شرايط مطلوب و هم در شرايط تنش کم آبي صفات طول خوشه، وزن خوشه، وزن دانه در خوشه و عملکرد دانه افزايش يافت. مصرف توام سايکوسل و ساليسيليک اسيد، عملکرد دانه را نسبت به شاهد ۱۳٫۵ درصد افزايش داد. به طور کلي نتايج نشان داد که با آبياري معادل ۷۵ درصد نياز آبي گياه و مصرف توام سايکوسل و ساليسيليک اسيد به عملکرد دانه قابل قبول دست يافت.