سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاه صنعتی اصفهان
سید فرهاد موسوی – استاد گروه آبیاری دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده فرد – استاد گروه آبیاری دانشگاه صنعتی اصفهان
سهراب آذرفر – کارشناس بخش آب و خاک مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

اثر توأم شوری و کم آبیاری بر مقدار عناصر غذایی و درصد ماده خشک کلزای پاییزه (رقم زرفام) تحت شرایط گلخانهای در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در سال ۱۳۸۵ بررسی شد. آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار که شامل دو فاکتور شوری و آب آبیاری بود در یک خاک لوم شنی انجام گرفت. چهار سطح شوری آب آبیاری شامل S3 = 9-10 ،S2 =6-7 ،S1 =3-4 و S4 =12-13 دسیزیمنس بر متر و سه سطح آب آبیاری شامل آبیاری بعد از W2 = 50 ،W1=30 و W3 =80 درصد تخلیه مجاز بود. نتایج نشان داد که کمآبیاری و اثر متقابل شوری و کمآبیاری بر میزان هیچکدام از عناصر فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم معنیدار نشد. شوری در سطح ۱% بر غلظت سدیم، کلر و روی معنیدار شد. تیمار شوری S3 و تیمار تنش رطوبتی W2 دارای بیشترین مقدار مس ، روی و آهن بودند . شوری و کم آبیاری در سطح ۱% بر درصد ماده خشک معنی دار شد . در اثر اعمال توأم تیمارهای شوری و کم آبیاری بر کلزا، با افزایش شوری تا تیمار S3، درصد ماده خشک ۱۴/۶ درصد افزایش و سپس در تیمار S4 به میزان ۱۰/۹ درصد کاهش یافت . درصد ماده خشک گیاه در تیمار W3 نسبت به تیمار W1 حدود ۶/۵ درصد کاهش یافت ولی این کاهش معنیدار نبود.