مقاله اثر توانمندي هاي چابکي بر عملکرد توليدي در شرکت هاي سازنده قطعات و مجموعه هاي خودرو با رويکرد شبکه هاي بيز (Bayesian Networks) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۸۱ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: اثر توانمندي هاي چابکي بر عملکرد توليدي در شرکت هاي سازنده قطعات و مجموعه هاي خودرو با رويکرد شبکه هاي بيز (Bayesian Networks)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد چابک
مقاله شبکه هاي بيز
مقاله عليت احتمالي
مقاله عملکرد توليدي
مقاله مدل سازي علي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صارمي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اژدري بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين نوشتار، بررسي اثر توانمندي هاي چابکي شرکت هاي توليدي بر عملکرد توليدي آنهاست. متدلوژي اين بررسي مدل سازي علي با شبکه هاي بيز است. شبکه هاي بيز، ساختارهايي نموداري براي نمايش روابط احتمالي تعداد زيادي متغير و انجام استنباط احتمالي با آن متغيرها هستند. داده هاي اين پژوهش با همکاري شرکت هاي مهندسين انديشه فرافن، سازه گستر سايپا و گروه بهمن، نمونه اي از شرکتهاي سازنده قطعات و مجموعه هاي خودرو، گردآوري شده است. پرسشنامه اين مطالعه، با متدلوژي مفهوم سازي و معتبر سازي ابزار سنجش، توسعه يافته و سنجه هاي رتبه اي هر سازه، بر مبناي نشان گرهاي پرسشنامه، با به کار گيري تحليل خوشه اي K ميانگين به دست آمده است. از اين سنجه ها براي مدل سازي علي و آزمون فرضيه ها با کمک شبکه هاي بيز مورد استفاده استفاده شده است. سپس بهترين مدل با معيار اطلاعات بيز شناسايي شد. اين مدل روابط علي ميان توانمندي هاي چابکي و سنجه هاي عملکرد توليدي را نشان مي دهد که از آن مي توان در توسعه تئوري توليد چابک و پياده سازي توليد چابک در سازمان ها بهره برد.