مقاله اثر توان بخشي شناختي؛ در کاهش نقايص شناختي سالمندان مبتلا به دمانس آلزايمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۷۸ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: اثر توان بخشي شناختي؛ در کاهش نقايص شناختي سالمندان مبتلا به دمانس آلزايمر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري آلزايمر
مقاله توان بخشي حافظه
مقاله توان بخشي توجه
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير توان بخشي شناختي در کاهش نقايص شناختي سالمندان مبتلا به دمانس آلزايمر بود.
روش بررسي: اين پژوهش با يک طرح شبه تجربي، با روش طرح هاي تک آزمودني و A-B با گروه کنترل و دسته درون سري ها انجام شد. ۸ بيمار مبتلا به آلزايمر خفيف و خفيف تا متوسط، با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمايش و گواه تقسيم شدند. مداخله به مدت ۱۲ جلسه اجرا شد (هفته اي ۲ جلسه، به مدت ۴۵ دقيقه تا يک ساعت). به منظور بررسي تاثير مداخلات (توان بخشي حافظه و توجه)، کليه آزمودني ها جلسه اول و آخر توسط پرسشنامه معاينه مختصر وضعيت رواني (MMSE) و مقياس حافظه وکسلر (WMS-O) مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش، هم در سطح بين فردي (زوج هاي همتا) و هم به صورت گروهي (با استفاده از محاسبه درصد بهبودي و اندازه اثر) صورت گرفت.
يافته ها: تحليل هاي آماري نشان داد که آزمودني هاي گروه آزمايش، چه در مقايسه با آزمودني همتا و چه در مقايسه گروهي، نسبت به خط پايه، در نمرات تغيير و بهبودي نشان دادند. اندازه اثر محاسبه شده براي کارکرد شناختي و کارکرد حافظه گروه آزمايش به ترتيب (d=1.22) و (d=2.54) بود، که نشان دهنده تغيير در گروه آزمايش نسبت به گروه گواه بود.
نتيجه گيري: توان بخشي حافظه و توجه در کاهش نقايص شناختي سالمندان مبتلا به مانس نوع آلزايمر تاثير دارد.