سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد رضا غریب نواز – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد بخشوده – دانشیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف عمده در تحقیق حاضر بررسی وضعیت توزیع درآمد در میان خانوارهای روستایی ایران، و سنجش اثر توزیع درآمد بر الگوی مصرف خانوارهای روستایی ایران با استفاده از مدل سیستم
تقاضای تقریبأ ایده آل – درجه ٢، است . . برای رسیدن به اهداف مطالعه از داده های جمع آور ی شده در قالب طرح آمارگیری سال ١٣٨٤، هزینه خانوار مرکز آمار ایران که بطور سالانه در سطح کشور جمع آوری می شود، استفاده شد . . سیستم معادلات تقاضا بر اساس روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ) ٢( SUR و با استفاده از نرم افزار Eviews 5 برآورد گردید . در این تحقیق گروه های مواد خوراکی شامل گروه نان و غلات، میوه و سبزی، شیر و لبنیات، انواع گوشت، روغن و چربی، خشکبار، چای و قند، ادویه جات و انواع نوشیدنیها می باشد . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هرچه به سمت دهک های درآمدی بالا پیش می رویم، شاهد افزایش بسیار ملایمی در پارامترهای توزیع درآمد برای دهکهای مختلف درآمدی خانوارهای روستایی هستیم، با استناد به
نتایج حاصل از ارزیابی کشش ها می توان گفت، که برخلاف آنچه انتظار می رود در میان اغلب دهکها نان و غلات کشش پذیر می باشد . با توجه به اینکه در حال حاضر میزان ضایعات در این
گروه بالا می باشد لذا ممکن است این کشش پذیری به دلیل امکان کاهش مصرف از طریق کاهش ضایعات باشد . همچنین مقدار عددی کشش مخارج در میان دهکهای درآمدی بالاتر، در مقایسه با
دهکهای درآمدی پایین تر کوچکتر است .