سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

باهره تکیه معروف – دانشگاه صنعتی شریف‐ دانشکده مهندسی و علم مواد‐ گروه تحقیقات مواد پ
رضا باقری – دانشگاه صنعتی شریف‐ دانشکده مهندسی و علم مواد‐ گروه تحقیقات مواد پ

چکیده:

نانوکامپوزیتهای پلیمر/سیلیکات لایهای به عنوان نسل جدیدی از مواد پلیمری مورد مطالعه میباشند در این پژوهش، رفتار شکست نانوکامپوزیت اپوکسی‐ سیلیکاتلایهای با مورفولوژی مختلط Intercalated و Exfoliatedمورد بررسی قرار گرفته است. توزیع سیلیکات لایهای در زمینه اپوکسی با استفاده از آنالیز تفرق اشعه(X-Ray Diffraction: XRD) Xو میکروسکوپ الکترونی عبوری(Transmission Electron Microscopy: TEM)و خواص مکانیکی و شکست این مواد با استفادهاز آزمونهای فشار، کشش و چقرمگی شکست ارزیابی گردیده است. مطالعات تفرق اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری نشانگرExfoliationسیلیکات لایهای در زمینه اپوکسی است. نتایج آزمونهای مکانیکی، افزایش قابل توجه مدول یانگ و بهبود رفتار شکست این نوع نانوکامپوزیتها را نسبت به رزین خالص به طور همزمان نشان میدهد. همچنین در این تحقیق مطالعات میکروسکوپیالکترونی روبشیScanning Electron Microscopy: SEMو میکروسکوپی نوری عبوریTransmission Optical Microscopy: TOMجهت بررسی اثر سیلیکات لایهای بر مکانیزم بهبودچقرمگی نانوکامپوزیت اپوکسی با مورفولوژی مختلط صورت گرفته است. براساس مطالعاتمیکروسکوپی، تغییر شکل پلاستیک در این نانوکامپوزیتها مشاهده نشده و میتوان نتیجه گرفت که مکانیزمهای دیگری از جمله شاخهدار شدن ترکدر بهبود مقاومت به شکست این نانوکامپوزیتها دخیل میباشند.